SEO สำคัญอย่างไร

SEO สำคัญกับธุรกิจหลายๆ ธุรกิจ เพราะการทำ SEO จะส่งผลดีต่อเว็บไซต์ทำให้เพิ่มจำนวนคนที่
เข้าเว็บไซต์ ยกตัวอย่างของตลาดที่นิยมทำ SEO เช่น ท่องเทียว สินค้าอิเล็กทรอนิค หนังสือ
เครื่องแต่งกาย Mp3 หนัง ฯลฯ เพื่อให้เห็นความชัดเจนของการทำ SEO จึงลำดับเป็นหัวข้อได้
ดังนี้
1. ผู้ใช้ Internet จำนวนมากใช้ Search Engine ในการค้นหาเว็บไซต์
2. การทำ SEO สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนที่สูงมาก
3. เว็บไซต์ที่ทำ SEO สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายๆ ด้าน ( ในการทำ Internet Marketing )

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
%d bloggers like this: