วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการและวิธีเลือกโครงการ

วิธีเลือกโครงการ

การเลือกโครงการที่เราจะทำนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเอง แต่วิธีที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ คือการเลือกหัวข้อโครงการที่เราถนัดอยู่แล้ว เช่น เราชอบเล่น เกม อาจะทำโครงการเกี่ยวกับเกม ชอบเสื้อผ้า อาจจะทำ E-Commerce เกี่ยวกับเสื้อผ้า เป็นต้น หรืออาจจะเลือกจากการมองเห็นปัญหาในระบบงานเดิม ซึ่งโครงการมักจะเกิดจากปัญหาบางประการ หรือเป็นการต่อยอด / ปรับปรุงของที่มีอยู่แล้วเพื่อให้ดีขึ้น เราต้องมองปัญหาในระบบงานเดิมให้ออกว่ามีปัญหาอะไร มีปัญหาตรงจุดไหน วิธีแก้คืออะไร เพื่อออกแบบระบบงานให้ตรงกับความต้องการของ User ให้มากที่สุด การได้มาซึ่งปัญหาที่ดีที่สุดคือการเก็บ Requirement (Requirement เป็นการรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนที่เกี่ยวกับความต้องการ ระหว่างผู้พัฒนาระบบกับผู้ใช้งาน) ดังนั้น Requirement จึงเป็นเสมือนกับหัวใจของโครงการที่ต้องการจะจัดทำ ซึ่งจะต้องให้ผู้อื่นเห็นความสำคัญของโครงการเราให้ได้

วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการ

1. การตั้งชื่อโครงการ บ่อยครั้งที่การตั้งชื่อโครงการเป็นสิ่งที่ยากที่สุด ชื่อโครงการที่ดีควรจะครอบคลุมเกี่ยวกับโครงการที่เราทำ ไม่ยืดยาวจนเกินไป ฟังดูแล้วน่าสนใจ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกถึงแนวคิดที่เราต้องการสื่อในการจัดทำโครงการ

2. หลักการและเหตุผล เป็นการบรรยายถึงสิ่งที่เราต้องการทำ ซึ่งส่วนตัวผม แบ่งออกเป็น 3 วรรค

วรรคแรก ระบุถึงที่มาที่ไป ประวัติโดยย่อ และปัญหาในระบบงานเดิม ซึ่งหากมีตัวเลขที่เป็นสถิติเข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้โครงการดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น(อย่าลืมระบุแหล่งอ้างอิงของสถิตินะครับ)
วรรคสอง จะกล่าวถึงระบบงานที่เราจะใช้แก้ปัญหา ต้องอธิบายว่าทำไปเพื่ออะไร ทำอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร ทำไมถึงต้องมีโครงการนี้
วรรคสาม ส่วนมากจะเป็นสรุปจากวรรคสอง และกล่าวถึงการต่อยอดของโครงการ ว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้าง สามารถเพิ่มเติมอะไรได ้หลังจากโครงการเสร็จแล้ว เป็นต้น

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นการสรุปจากหลักการและเหตุผลว่าเราจะทำอะไรและทำไปเพื่ออะไร นิยมเขียนออกเป็นข้อๆ โดยเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง โดยระบุวัตถุประสงค์และตัวแปร เช่น
หัวข้อเรื่อง “ระบบงานประมูลสินค้า”
วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อศึกษาระบบงานประมูลสินค้า
 2. เพื่อออกแบบระบบงานประมูลสินค้าผ่านเครือข่าย Internet

เป็นต้น

4.ขอบเขตของโครงการ ต้องระบุขอบเขตการศึกษาและการทำงานให้ชัดเจน ไม่มากจนอาจทำไม่สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด หรือน้อยจนเกินไป เทคนิคการเขียนขอบเขตของโครงการคือพยายามเขียนให้น้อยๆเข้าไว้ ซึ่งหากเราสามารถทำให้เสร็จ ได้ตามขอบเขตแล้ว เราสามารถเพิ่ม Option ที่เราต้องการได้อีกด้วย ทำให้ดูเสมือน โครงการของเราพัฒนาไปได้ไกล มากจากขอบเขตอีกด้วย

5.ระยะเวลาดำเนินการ เป็นการระบุขึ้นตอนการทำงานแต่ละขึ้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการศึกษา ซึ่งจะต้องกำหนดระยะเวลาทุกขึ้นตอน
ตัวอย่าง
ขึ้นตอนการทำงาน

 1. ศึกษาค้นคว้าระบบงาน
 2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบ
 3. วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
 4. ออกแบบฐานข้อมูล
 5. เขียนโปรแกรม
 6. ทดสอบการทำงานของระบบ
 7. ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด
 8. จัดทำเอกสารประกอบการใช้งาน

6.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สามารถนำวัตถุประสงค์ของโครงการมาเป็นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับได้ เช่น

 1. ได้ศึกษาระบบงานประมูลสินค้า
 2. ได้ระบบงานประมูลสินค้าผ่านเครือข่าย Internet

เป็นต้น

นี้คือตัวอย่าง เป็นโปรเจคจบ ปวส. ที่โปลิเทคนิคลานนา ชื่อโครงการ เว็บไซต์โรงเรียนจอมทอง
http://www.sutenm.com/download/chomthong.rar

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial